Przejdź do treści

Menu główne:

Osoby niepełnoletnie

Bieg na 10 km
 
 
OŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI DO UDZIAŁU W BIEGU
 
 
Niniejszym jako przedstawiciel ustawowy – rodzic */opiekun* nieletniego
 

………………......................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka, data urodzenia)

 
OŚWIADCZAM
 

że jest on(a) zdolny(a) do udziału w organizowanych zawodach o nazwie BIEGI IM.TOMASZ HOPFERA WJANOWCU WIELKOPOLSKIM w dniu 25.04.2020r. oraz, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazańzdrowotnych do uczestnictwa dziecka w biegu. Oświadczam, że zapoznałam się z zapisami regulaminu i jeakceptuję.
 
Wyrażam zgodę na jego czynny udział w w/w imprezie i ponoszę za nie pełną odpowiedzialnośćpodczas trwania imprezy biegowej.

 
Nr dowodu osobistego..................................................................

 
                                                                                                                             ………………………………………………………………………
(Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
 

ZGODA RODZICÓW

 
Wyrażam zgodę dla (syna/córki)…………………………………………………………………………………………..…………….na uczestnictwo w biegu Tomasza Hopfera w Janowcu Wielkopolskim, dnia 25.04.2020r.
 
 
.…………………………………………………………………....
(Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku mojego dziecka w Uczniowskim Klubie Sportowym Dragon w Ogólnopolskich Biegach im. Tomasza Hopfera  w Janowcu Wielkopolskim.
 
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do wycofania tej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzani.
 
 
                                                                                                                          ………………………………………………………………………
(Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
 

Plik w formacie pdf do pobrania:


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego